Eolus Vind har sendt inn MTA-plan for Øyfjellet Vindpark i Vefsn kommune.

Eolus har i begynnelsen av uke 19 sendt inn Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Øyfjellet vindpark til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Planen omfatter anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, plassering av overskuddsmasser, riggplasser og utforming av andre tekniske inngrep. Planen består av en hovedrapport som omhandler alt innenfor planområdets grenser, samt to delrapporter som omfatter atkomstvei respektive nettilknytning.

MTA-arbeidet er utført i samråd med berørte myndighet og interessenter (kommune, friluftsliv, grunneiere og reindrift). Under arbeidets gang har Eolus konkludert med å ikke bygge ut Øyfjellet-området rundt Stortuva da en sånn utbyggingsløsning ville ha medført større konsekvenser enn det som redegjort for i konsesjonssøknaden. Konsesjonsområdet søkes endret noe for å imøtekomme innspill om natur, miljø og reindrift. Som det fremgår av kart i MTA er det omsøkt et antall mindre utvidelser/justeringer som er begrunnet av flytting av alle turbinene fra Øyfjellet, hensynet til reindriftens flyttlei og ønske om en mest mulig skånsom kryssing av en bratt dal. Utvidelsene vurderes ikke å medføre noen endrete virkninger av vindkraftverket. Antallet vindturbiner i de vestre delene av planområdet har imidlertid ikke økt siden konsesjonssøknaden takket være teknikkutviklingen som har medført økt kapasitet i vindturbinene.  

MTA er skrevet før endelig valg av turbin og legger derfor til grunn et maksimalt turbinutlegg. Endelig turbinutlegg vil enten bli som beskrevet eller noe redusert for en eller flere faktorer som antall, fysisk størrelse med mere. Kun installert effekt per turbin kan eventuelt bli noe økt, men altså innenfor de ytre rammer som her er angitt. MTA beskriver et turbinutlegg med 75 stk. 5,3 MW turbiner med 120 m navhøyde og 160 m rotordiameter, total installert effekt 400 MW.

MTA gir i de første kapitlene en samlet oversikt over utbyggingens oppfølging av konsesjonsvilkår, annet lovverk og en overordnet beskrivelse av hele tiltaket. Videre gis det detaljer for utbyggingen i konsesjonsområdet, mens detaljer for atkomstveien og nettilknytningen gis i de nevnte del-MTAer.

Kontaktpersoner ved spørsmål om projektet og MTA-planen:

Ørjan Thorstensen Rosvold, Byggprojektleder, +47 468 46 717

Mattias Törnkvist, Projektledare, +46 70 237 88 28 

Bilde 1 Fotomontasje: MTA-layout sett nordover fra Stortuva.
Bilde 2 Fotomontasje: MTA-layout sett nordover fra Aksla.
Bilde 3 – Lokalisering og oversiktskart. Grønne områder viser justering av konsesjonsområde.