Prosjektbeskrivelse

Øyfjellet er Eolus Vinds største prosjekt uansett marked og er lokalisert i Vefsn kommune i Nordland fylke i Norge.

Prosjektet var initiert lokalt, dette er årsaken til at det har vært godt lokalt forankret siden starten. Øyfjellet ble bevilget en endelig konsesjon i november 2016 av det norske Olje- og energidepartementet (OED) og teller totalt ca. 90 vindkraftverk.

Øyfjellet
Kapasitet 400 MW
Posisjoner 70-75
Estimert produksjon ca 1,3 TWh
Prisområde NO4
PPA signert 2018

Plan prosjekt Øyfjellet

2011

Eolus starter samarbeid med lokal utvikler

2011

2012

Forenklet forundersøkelse utført

2012

2013

Prosjektstudie utført for konsesjonssøknad

2013

2014 Januar

Konsesjon søknad sendt inn

2014 Januar

2014 November

NVE gir prosjektet tillatelse

2014 November

2016

OED gir prosjektet endelig tillatelse til konsesjonsrettigheter

2016

2017

Eolus Vind AS søker om kapasitetsreservasjon

2017

2018

NVE gir tillatelse på 400 MW i kapasitet, og Statnett bekrefter at kapasiteten er reservert

2018

2019

MTA- og detaljplan sendt inn

Start av veibygging

2019

2020

Start bygging av turbine fundament

2020

2021

Vindturbiner på plass og start av drift

2021

Området

Etter ønske om tydeliggjøring rundt tilkoplingen til el-nettet fra NVE søkte Eolus om konsesjonsendring våren 2018. Samtidig ble det også søkt om økt effekt fra 330 til 400 MW. Konsesjonsendringene ble godkjent av NVE i oktober 2018. Eolus mål er å realisere prosjektet innenfor rammene til det svensk-norske elsertifikatsystemet.

Konsesjonen omfatter området som er vist i kartet under. Den røde streken markerer den sørlige grensen, det sørlige området utelates fra konsesjonen p.g.a. andre interesser i området. Full dokumentasjon og detaljer vedrørende konsesjonen finnes på nve.no

MTA-planen ble sendt inn til NVE i mai 2019 og prosjektet venter nå på vedtak fra direktoratet. MTA-arbeidet er utført i samråd med berørte myndighet og interessenter (kommune, friluftsliv, grunneiere og reindrift). Under arbeidets gang har Eolus konkludert med å ikke bygge ut Øyfjellet-området rundt Stortuva da en sånn utbyggingsløsning ville ha medført større konsekvenser enn det som redegjort for i konsesjonssøknaden. Konsesjonsområdet søkes endret noe for å imøtekomme innspill om natur, miljø og reindrift. Som det fremgår av kart i MTA er det omsøkt et antall mindre utvidelser/justeringer som er begrunnet av flytting av alle turbinene fra Øyfjellet, hensynet til reindriftens flyttlei og ønske om en mest mulig skånsom kryssing av en bratt dal. Utvidelsene vurderes ikke å medføre noen endrete virkninger av vindkraftverket. Antallet vindturbiner i de vestre delene av planområdet har imidlertid ikke økt siden konsesjonssøknaden takket være teknikkutviklingen som har medført økt kapasitet i vindturbinene. 

I løpet av sommeren 2019 ble det avgjort at parken kommer til å bli eid av investeringsselskapet Aquila Capital. Aquila har i flere år vært på eiersiden i norsk småskala vannkraft og den norske vindparken Midtfjellet i Hordaland, som består av 55 vindturbiner. (Mer informasjon om Midtfjellet: https://midtfjellet.no/) Eolus Vind har fått i oppdrag av Aquila å bygge parken samt å sørge for driften i 15 år.

Vindmålinger pågår på tre plasser innen prosjektområdet, dette arbeidet ble startet høsten 2017. Målingene har vist gode resultater, som forventet. Jobben med anskaffelser av vindturbiner, kraftledning til Marka, samt alle anleggsarbeider i vindparken, som konstruksjon av vei, fundament, kranplass, internt kabelnett og transformatorstasjone pågår og kontraktssignering forventes i løpet av høst/vinter 2019.

Så langt har prosjektet involvert en rekke ulike aktører som f.eks. Kjeller Vindteknikk, Norconsult, Multiconsult, Rambøll, Mast och Tornunderhåll, Insitu og Nordlandsfly.

En el-handelsavtale med en varighet på 15 år er inngått med Alcoa, de vil kjøpe all elektrisitet som produseres i vindparken for å levere fornybar energi til sitt anlegg i Mosjøen. Eolus er veldig glad for at man på denne måten gir god støtte til lokalsamfunnet.