Fakta om prosjektet

Vindparken består av 72 turbiner. Turbinene er av typen Nordex N149/5.x MW med en navhøyde på 105 meter og rotordiameter på 149 meter. Disse representerer den nyeste teknologien innenfor vindturbiner, og gir fornybar energi uten utslipp av CO2 og med minst mulig påvirkning på naturen rundt.

Øyfjellet vindpark produserer årlig rundt 1,3 TWh. Dette gir kraft nok til 39 prosent av Alcoas årlige elbehov. Det tilsvarer kraft nok til å dekke behovet til 82 500 husstander, eller ca. 178 200 innbyggere, noe som tilsvarer 73 prosent av beboerne i i Nordland.

Årlig forventet produksjon fra vindkraftverket er basert på mange års innhenting av værdata fra målemaster plassert i området avsatt til vindkraft. Man tar utgangspunkt i maksimal forventet gjennomsnittlig produksjon og trekker ifra tap som følge av en rekke parametere, deriblant elektriske tap, icing, kontraktuell tilgjengelighet osv. Ut ifra dette kommer det frem en årlig forventet produksjon og for vindkraft er det normal praksis å beregne det som benevnes P50, P75 og P90. Hos ØWAS er følgende beregninger utført:

P50 angir en produksjon på 1,3 TWh

P70 angir en produksjon på 1,2 TWh

P90 angir en produksjon på 1,14 TWh

Aluminiumsprodusenten Alcoa, som er Mosjøens hjørnesteinsbedrift, har kjøpt all kraft som produseres i 15 år. Det garanterer muligheten for vekst og bidrar til å sikre flere hundre norske arbeidsplasser.

Vefsn kommune har et areal på 1849 km2. Konsesjonsområdet er på 40 km2, ca. 2 prosent av kommunens areal. Veinett, turbiner og bygg utgjør omtrent 2–3 prosent av konsesjonsområdet. Vindparken er konsentrert og godt utnyttet arealmessig, og har løpende blitt tilpasset og forbedret i tråd med tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet.

2023

Øyfjellet vindpark overtatt av Øyfjellet Wind AS

Øyfjellet Wind AS overtok vindparken fra utbyggeren

2022

Alle turbiner satt i drift

Alle turbiner ble satt i drift

2021

72 turbiner på plass

72 turbiner på plass

MTA-plan godkjent

Olje- og energidepartementet har godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for utbyggingen på Øyfjellet.

Kommunestyret godkjenner avtale

Et enstemmig kommunestyre i Vefsn godkjente avtalen om vindkraftverket på Øyfjellet torsdag 17. juni. For Vefsn kommune innebærer avtalen at kommunen mottar til sammen 422,5 millioner kroner over den innvilgede konsesjonsperioden på 25 år.

2020

Bygging starter

Bygging av interne veier, oppstillingsplasser og turbinfundament.

Bygging av kraftoverføring

Bygging av 132 kV kraftoverføring mellom Marka transformatorstasjon og vindparken.

Bygging av bryteranlegg

Bygging av 132 kV bryteranlegg for tilknytning av vindparken til Marka transformatorstasjon.

Klagevedtak fra NVE

NVE vedtar å ikke godkjenne de innkomne klagene på MTA for Øyfjellet vindkraftverk. NVE slår fast at de utredninger som er gjennomført har fulgt regelverket og det fastsatte utredningsprogrammet. Saken er oversendt OED for endelig beslutning.

2019

Detaljerte planer godkjennes

De detaljerte planene for å realisere vindparken, miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), sendes inn. Planene skal sikre en mest mulig skånsom utbygging. Øyfjellet tas ut av planområdet etter lokale innspill. Denne godkjennes i desember 2019 av NVE.

Entreprenør valgt

Veidekke velges som entreprenør, i samarbeid med en rekke lokale bedrifter som underentreprenører.

Veibygging starter

Veibygging av adkomstvei og utbedring av Tveråveien starter.

Leverandør av kraftoverføring

Linka, fra Inderøy Kommune, velges som leverandør av 132 kV kraftoverføringen fra Marka Transformatorstasjon til vindparken.

Leverandør for tilknytning av kraftoverføring

Helgeland Kraft med hovedkvarter i Mosjøen velges som leverandør for tilknytning av kraftoverføringen til Marka transformatorstasjon. Dette innebærer leveranse av et 132 kV bryterfelt i Marka transformatorstasjon.

Leverandør av turbiner

Nordex velges som leverandør av drift og vedlikehold av turbiner, og kommer til å bli en langsiktig del av det lokale næringslivet.

2018

Langsiktig kraftavtale

For å sikre tilgang på lokal kraft, inngås en langsiktig kraftavtale om at all vindkraften som produseres i 15 år skal gå til aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen.

Kapasitet

NVE gir tillatelse på 400 megawatt i kapasitet.

2016

Endelig tillatelse

Olje- og energidepartementet gir endelig tillatelse til prosjektet.

2014

Søknad sendes inn

Søknaden om konsesjon sendes inn.

Tilslutning fra kommunestyret

Kommunestyret i Vefsn gir tilslutning til søknaden. Etter dialog med lokalsamfunnet blir det bestemt at Øyfjellet-området rundt Stortuva ikke skal bygges ut.

Konsesjon gis av NVE

Konsesjonen for bygging av vindkraftparken gis av NVE.

2011

Sammen om prosjektet

Lokale grunneiere og industrien går sammen om prosjektet for å få mer grønn kraft til industrien.