Bærekraft

Øyfjellet vindpark startet som et lokalt initiativ, med bred støtte fra lokalbefolkningen og blant lokale beslutningstakere. Prosjektet har vært gjennom en omfattende konsesjonsprosess med godkjenning fra lokale og nasjonale myndigheter. Øyfjellet vindpark er nå en betydelig vindkraftprodusent som forsyner lokal norsk industri med fornybar energi. Vindparken er en langsiktig bidragsyter til sysselsetting, vekst og utvikling i hele regionen.

Norge har forpliktet seg til å nå ambisiøse klimamål.  Målet er å redusere utslippene med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. For å nå dette målet, er det er stort behov for mer fornybar energi. Prosjekter som Øyfjellet vindpark er dermed viktige for å nå Norges klimamål.

Øyfjellet vindpark vil skape betydelige gevinster for lokalsamfunnet. Øyfjellet vindpark bidrar med 35 millioner kroner årlig i form av eiendomsskatt, inntektsskatt, tomteleie, lokale kontrakter etc.

I tillegg har Øyfjellet forpliktet seg til:

  • Å gi publikum tilgang til fjellet gjennom bidrag til finansiering av den lokale turstien Helgelandstrappa (Helgelandstrappa)
  • Å gjøre den nybygde veien på 72 km åpen for publikum for fotturer og sykkelturer
  • Et årlig bidrag på 250 000 kr til samfunnsaktiviteter lokalt, hvor kommunen beslutter hvilke formål finansieringen skal tilfalle.  
  • Sikre at infrastruktur knyttet til vindparken kan benyttes av det planlagte gondolprosjektet, som vil gi lokalbefolkning og turister en spektakulær opplevelse opp og ned fjellet (fortsatt i planleggingsfasen)

I tillegg til de direkte gevinstene for lokalsamfunnet gir vindparken betydelige ringvirkninger gjennom å forsyne Alcoa med fornybar energi til en konkurransedyktig pris:

  • Alcoa er en hjørnesteinsbedrift som sysselsetter 550 personer og har en årlig kapasitet på 200 000 tonn aluminium
  • Det er inngått en 15 års fastpriskontrakt (PPA) med aluminiumssmelteverket i Mosjøen. Den konkurransedyktige prisen er spesielt viktig ved høye energipriser.
  • Den rene elektrisiteten fra Øyfjellet dekker mer enn en tredjedel av Alcoas årlige forbruk og legge til rette for produksjon av lavkarbonaluminium

Se våre retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis her.

Hva er vindkraft?

Kort fortalt er vindkraft luftbevegelser i atmosfæren som oppstår når det eksisterer en trykkforskjell mellom luftmasser. Denne trykkforskjellen kommer enten av tyngdekraften eller solen sin oppvarming av jordens overflate. For eksempel er kald luft tyngre enn varm luft, slik at tyngdekraften trekker den kalde luften mot bakken og skaper et høytrykk ved bakkenivå.

Trykkforskjellene må utjevnes og skjer ved at luftmasser sirkulerer fra område med høyt trykk til områder med lavt trykk. I denne bevegelsen ligger det lagret energi. Dette energipotensialet blir kalt vindkraft og kan fanges opp ved hjelp av vindturbiner slik vi har i Øyfjellet vindpark. Turbinene vi har på Øyfjellet er kort fortalt høyteknologiske produkter, hvor målet er å kunne skape mest mulig kraft til minst mulig påvirkning på naturen. Det gir en stabil og utømmelig energikilde til å utfylle det store, norske strømbehovet på en god måte – og til å få fart på overgangen til lavutslippssamfunnet.