Spørsmål og svar

Hvor mange lokale arbeidsplasser gir Øyfjellet vindpark?

Øyfjellet Wind AS og våre samarbeidspartnere bidrar med ca. 15 lokalt heltidsansatte i driftsfasen, og er dermed en langsiktig del av det lokale næringslivet. I tillegg bidrar kraftavtalen med hjørnesteinsbedriften Alcoa til å sikre flere hundre norske arbeidsplasser.

Hvor store inntekter gir Øyfjellet vindpark til lokalsamfunnet?

Årlig legger vindparken igjen ca. 35 millioner kroner til lokalsamfunnet. Inntektene til lokalsamfunnet kommer i form av eiendomsskatt, inntektsskatt, grunnleie, lokale avtaler, sponsormidler med mer.

Hvorfor kan vi ikke bare oppgradere vannkraften?

I Norge har vi alle muligheter til å lykkes med det grønne skiftet, men da er det viktig at vi ikke setter det ene opp mot det andre. Vannkraften har vært en bærebjelke i det norske kraftsystemet gjennom generasjoner. Det vil det også være fremover.

Men nå trenger vi all den fornybare energien vi kan få – vind, vann og sol. NVE anslår potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraft til 5,1 TWh. Det vil være ett av flere viktige bidrag til mer fornybar energi. Uregulerbar vindkraft er dessuten en god kombinasjon med regulerbar vannkraften.

Hvordan samarbeider dere med lokalsamfunnet?

Vår visjon er å være en grønn verdiskaper som spiller på lag med lokalsamfunnet. Samfunnsansvaret er viktig for oss, og vi vil de neste årene satse på små og store prosjekter som skaper verdi og positiv aktivitet i lokalsamfunnet.

+ Mer

Hvordan samarbeider dere med reinbeitedistriktet?

Vi støtter reindrift som en viktig kulturarv og næring. For oss er det viktig at reineierne skal ha tilgang til vinterbeiteområdene. Så langt har vi ikke klart å få til en avtale med Jillen-Njaarke reindistrikt, men vil strekke oss langt for å finne løsninger.

+ Mer

Hvor mye mer fornybar kraft trenger vi?

Tilgang på mer fornybar energi er påkrevet for grønn industriutvikling, og avgjørende for å stoppe klimakrisen. Vannkraften har vært en bærebjelke i det norske kraftsystemet gjennom generasjoner. Det vil det også være fremover. Men nå trenger vi all den fornybare energien vi kan få – vind, vann og sol.

+ Mer

Hvorfor trenger vi vindkraft?

Fornybar energi vil være avgjørende for å stoppe klimakrisen.

+ Mer

Er vindkraft økonomisk lønnsomt?

Ja. Vindkraft på land har gjennom de siste årene blitt en moden teknologi som er lønnsom uten støtteordninger. Når Alcoa inngår en langsiktig kraftavtale med Øyfjellet, er det nettopp fordi vindkraft er blitt konkurransedyktig på pris.

+ Mer

Hvordan vil dere legge til rette for friluftsliv på Øyfjellet?

Vindparken har åpnet opp fjellet for en rekke nye brukere som tidligere ikke har hatt mulighet til å benytte Øyfjellet og fjella rundt.

+ Mer

Hvem eier Øyfjellet Wind AS?

Øyfjellet Wind AS er eid av langsiktige fond forvaltet av Aquila Capital. Aquila Capital er et av Europas mest kompetente selskaper på fornybar energi. Selskapets mål i Norge er å fremme vekst, grønn industri og grønne jobber gjennom langsiktige investeringer i fornybar energi. Investorene er hovedsakelig europeiske investorer og pensjonsfond med miljøprofil. De forvalter midler fra offentlige ansatte og andre grupper som ønsker en langsiktig bærekraftig profil på sine investeringer.

Hvor stor er Øyfjellet vindpark?

Konsesjonsområdet er på 40 km2, ca. 2 prosent av kommunens areal. Det er bygget veinett, turbiner og bygg på omtrent 2–3 prosent av konsesjonsområdet. Vindparken er konsentrert og godt utnyttet arealmessig, og har løpende blitt tilpasset og forbedret i tråd med tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet.

Eksporteres kraften fra Øyfjellet vindpark til Europa?

Nei. Alcoa, som er Mosjøens hjørnesteinsbedrift, skal kjøpe all kraft som produseres i 15 år. Helgeland Kraft eier det offentlige nettet og er ansvarlig for å knytte kraftoverføringen til Marka transformatorstasjon via en 132 kV bryter i Marka transformatorstasjon. Anleggsbidraget dekker alle kostnader, og utbyggingen av Øyfjellet vindpark fører derfor ikke til økt nettleie for forbrukerne i området.

Hvordan skal dere sørge for å sette naturen tilbake i stand?

Det er et krav i konsesjonen at vi skal sette naturen tilbake til opprinnelige stand etter at konsesjonen går ut. Derfor bygger vi anlegget så skånsomt som mulig. Fra før vi startet bygging av fundament til turbiner, veier og oppstillingsplasser, har vi elektronisk lagret data som kan lastes inn i gravemaskiner som gjør at vi kan sette topografien tilbake i tilnærmet samme stand som før byggingen startet.

Hvem eier fjellområdet?

Vi leier fjellområdene og andre områder som er berørt av vindparken fra nasjonale og lokale grunneiere som har gått sammen for å forsyne hjørnesteinsbedriften Alcoa med fornybar strøm. Konsesjonen gir rett til å drifte Øyfjellet vindpark i 25 år.

Vil utbyggingen føre til økt nettleie?

Helgeland Kraft eier det offentlige nettet og er ansvarlig for å knytte kraftoverføringen til Marka transformatorstasjon via en 132 kV bryter i Marka transformatorstasjon. Anleggsbidraget dekker alle kostnader, og utbyggingen av Øyfjellet vindpark fører derfor ikke til økt nettleie for forbrukerne i området.

Hva skjer med kraften som produseres?

Vindparken har en konsesjon på inntil 400 MW og det er inngått enn avtale om at aluminiumsprodusenten Alcoa, som er Mosjøens hjørnesteinsbedrift, skal kjøpe all kraft som produseres i 15 år.

Hvem har bestemt at vindparken skal bygges?

Vindparken startet som et lokalt initiativ, blant annet for sin nærhet til store kraftforbrukere. Her har lokale grunneiere og industrien gått sammen for å ta i bruk naturressursene til industribygging og velferd.

I 2014 ga kommunestyret i Vefsn tilslutning til søknaden. Etter dette har prosjektet vært gjennom en grundig konsesjonsprosess med godkjenninger fra nasjonale myndigheter, og flere år med åpen demokratisk prosess og en lang rekke tilpasninger og forbedringer etter innspill fra lokalsamfunnet.

Hvorfor trenger vi en vindpark i Øyfjellet?

Klimakrisen og overgang til fornybar energi i hele samfunnet vil skape et stort kraftbehov fremover. Aluminiumsbedriften Alcoa i Mosjøen skal kjøpe all kraften fra vindparken de neste 15 årene. Det garanterer mulighetene for vekst, og bidrar til å sikre flere hundre norske arbeidsplasser. Skal industrien være rigget for fremtiden, så må vi sikre oss at den strømmen er grønn.