Om Øyfjellet vindpark

Øyfjellet vindpark forsyner norsk industri med fornybar energi. Parken er et langsiktig bidrag til arbeidsplasser, vekst og utvikling, som hele regionen vil få glede av fremover.

Vindparken startet som et lokalt initiativ, blant annet på grunn av nærheten til store og viktige kraftforbrukere. Her har lokale grunneiere og industrien gått sammen for å ta i bruk naturressursene til industribygging og velferd.

All kraften som produseres de neste 15 årene gå til hjørnesteinsbedriften Alcoa. Det bidrar til å sikre arbeidsplasser og skape vekst og nye muligheter i møte med klimaendringene. Det er vi stolte av.

I Norge har vi vært svært gode til å ta i bruk naturressursene våre til industribygging og velferd på en forsvarlig og langsiktig måte.

Vår visjon er å være en grønn verdiskaper som spiller på lag med lokalsamfunnet. For oss handler det om å ta i bruk fellesskapets ressurser, i trygt samspill med naturen og hele lokalsamfunnet rundt.

Hele verdikjeden fra bygging til drift har benyttet lokale tjenester og samarbeidspartnere. Slik har vi blitt en viktig del av næringslivet lokalt og gi tilbake til lokalsamfunnet, i tillegg til verdiene selve kraften gir.

På Øyfjellet har vi åpnet opp fjellet for flere som hittil ikke har hatt muligheter til å benytte fjellene i området til vindparken. Vi vil at flere skal ha mulighet til å ta naturen i bruk, samtidig som at vi bidrar til å møte klimakrisen.

Prosjekt Øyfjellet – et lokalt forankret og grundig utredet prosjekt

Vindparken startet som et lokalt prosjekt rundt 2011, og er godt lokalt forankret.

Øyfjellet vindpark har vært gjennom en grundig konsesjonsprosess hvor både enkeltpersoner og organisasjoner har hatt mulighet til å komme med sine innspill. Prosjektet har blitt løpende tilpasset og forbedret i tråd med tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet.

Konsesjonen for prosjektet ble gitt i 2016, med en påfølgende oppdatering i 2018.

Anleggsarbeidet startet i desember 2019, og parken ble idriftssatt i 2022. Vindparken har en konsesjon på inntil 400MW og det er inngått en 15-årig krafthandelsavtale (PPA) med aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen. Det betyr at vindkraftverket bidrar med kortreist strøm.

Reindriftsnæringa

Konsesjonsvedtaket fra NVE inneholder en grundig vurdering av forholdet til reindriften. For oss er det viktig at reineierne skal ha tilgang til vinterbeiteområdene, og vi vil strekke oss langt for å finne gode løsninger sammen med næringa. 

Bedre tilgang til fjellet

Vindparken har åpnet opp fjellet for en rekke nye brukere som tidligere ikke har hatt mulighet til å benytte Øyfjellet og fjella rundt. Vi har fått mange innspill fra enkeltpersoner og organisasjoner om hvordan vindparken kan åpne nye muligheter for lokalbefolkningen.

Den nye infrastrukturen som er etablert gjør fjellet og nærområdene lett tilgjengelige for fotturer, rekreasjon, sykkelturer, motbakkeløp, fisketurer, skilek og andre aktiviteter.

Arealet Øyfjellet vindpark båndlegger er et helårsåpent tilbud for alle. Det er fri tilgang for ikke-motorisert ferdsel i hele fjellet og gevinsten ved å bruke området er udiskutabel.

Vår organisasjon og samarbeidspartnere

Prosjektselskapet er Øyfjellet Wind AS og ledes av Erik Mortensen og Joakim Johnsen.

Øyfjellet Wind AS er eid av langsiktige fond forvaltet av Aquila Capital. Selskapets mål i Norge er å fremme vekst, grønn industri og grønne jobber gjennom langsiktige investeringer i fornybar energi. Investorene er hovedsakelig europeiske investorer og pensjonsfond med miljøprofil. De forvalter midler fra offentlige ansatte og andre grupper som ønsker en langsiktig bærekraftig profil på sine investeringer.

Øyfjellet Wind AS og Aquila Capital har lang erfaring fra Midtfjellet Vindpark som er lokalisert i Fitjar kommune på øya Stord. Midtfjellet Vindpark har vist stor interesse for lokalsamfunnet og vært en viktig bidragsyter til flere prosjekt til gode for befolkningen i Fitjar og regionen.

I 2022 ble Midtfjellet Vindpark tildelt Norweas medlemspris Samfunnsbyggeren for sitt mangeårige arbeid for friluftsliv og aktiviteter i og rundt anlegget.

Les mer på: www.midtfjellet.no

Våre samarbeidspartnere er:

Eolus Vind Norge har utviklet prosjektet og vært ansvarlig for utbyggingen av vindparken.

Veidekke var hovedentreprenør for anleggsarbeidene i parken. Disse arbeidene inkluderte bygging av veier og kranoppstillingsplasser, turbinfundamenter, stasjonsbygning og servicebygg.

Linka sto for prosjektering og installasjon av 132 kV kraftoverføringen fra vindparken til Marka transformatorstasjon i Mosjøen, hvor vindparken møter det offentlige nettet. Kraftoverføringen er ca. 10 km lang og er en kombinasjon av luftlinje og kabel.

Helgeland Kraft eier det offentlige nettet og er ansvarlig for å knytte kraftoverføringen til Marka transformatorstasjon via en 132 kV bryter i Marka transformatorstasjon. Anleggsbidraget dekker alle kostnader, og utbyggingen av Øyfjellet vindpark førte derfor ikke til økt nettleie for forbrukerne i området.

Nordex Energy GmbH har vært ansvarlig for levering og installasjon av vindturbiner, samt service og vedlikehold, og fortsetter å være en langsiktig del av det lokale næringslivet.

Øyfjellet Vindpark, organisasjonskart