Fornybar energi

Øyfjellet vindpark forsyner lokal industri med kortreist, fornybar energi. Aluminiumsverket i Mosjøen er som mye annen industri i Nordland bygget på tilgangen til rikelige med fornybar kraft. All kraften de neste 15 årene gå til hjørnesteinsbedriften Alcoa i Mosjøen.

Aluminiumsproduksjon krever mye energi og årlig forbruker Alcoa ca. 3,3 TWh. Vindkraftverket vil produsere 1,3 TWh som er 39 prosent av Alcoas årlige forbruk. Derfor er vindparken så viktig. Den vil garantere muligheten for vekst og ikke minst forutsigbarhet fordi avtalen sikrer en stabil og konkurransedyktig kraftpris.

Tilgang på mer fornybar energi er påkrevet for grønn industriutvikling, og avgjørende for å stoppe klimakrisen. Vannkraften har vært en bærebjelke i det norske kraftsystemet gjennom generasjoner. Det vil det også være fremover. Men nå trenger vi all den fornybare energien vi kan få – vind, vann og sol.

Selv om nesten all strøm i Norge er fornybar, er halvparten av all energien vi bruker fremdeles fossil. Energi er også varme og drivstoff. Vi bruker energi også til transport, bygg og industri. I 2017 brukte vi i Norge 143 TWh fossil energi og 133 TWh fornybar energi. Skal vi lykkes i å nå klimamålene og fase ut kull, olje og gass, trenger vi mer vindkraft – til industri og til transport.

Vindkraft på land har gjennom de siste årene blitt en moden teknologi som er lønnsom uten støtteordninger. Når Alcoa inngår en langsiktig kraftavtale med Øyfjellet, er det nettopp fordi vindkraft er blitt konkurransedyktig på pris.

Hva er vindkraft?

Kort fortalt er vindkraft luftbevegelser i atmosfæren som oppstår når det eksisterer en trykkforskjell mellom luftmasser. Denne trykkforskjellen kommer enten av tyngdekraften eller solen sin oppvarming av jordens overflate. For eksempel er kald luft tyngre enn varm luft, slik at tyngdekraften trekker den kalde luften mot bakken og skaper et høytrykk ved bakkenivå.

Trykkforskjellene må utjevnes og skjer ved at luftmasser sirkulerer fra område med høyt trykk til områder med lavt trykk. I denne bevegelsen ligger det lagret energi. Dette energipotensialet blir kalt vindkraft og kan fanges opp ved hjelp av vindturbiner slik vi har i Øyfjellet vindpark. Turbinene vi har på Øyfjellet er kort fortalt høyteknologiske produkter, hvor målet er å kunne skape mest mulig kraft til minst mulig påvirkning på naturen. Det gir en stabil og utømmelig energikilde til å utfylle det store, norske strømbehovet på en god måte – og til å få fart på overgangen til lavutslippssamfunnet.