Hvordan samarbeider dere med reinbeitedistriktet?

Vi støtter reindrift som en viktig kulturarv og næring, og vi mener det er fullt mulig å legge til rette for et fungerende samspill. Så langt har vi ikke klart å få til en avtale med Jillen-Njaarke reindistrikt, men vil strekke oss langt for å finne løsninger.

+ Mer